Hướng Việt Community Center

Educating and Empowering Vietnamese Youths in the East Bay

Existence Since 1987

Vietnamese School Location:


Oakland Unity High School

6038 Brann St

Oakland, CA 94605

LATEST UPDATES:

Registration is now open for new 2024-2025 school year. New school year begins August 17, 2024 and ends May 17, 2025.

Additional information can be found on the Vietnamese Language School Page.

CLICK LINK BELOW TO REGISTER FOR 2024-2025 SCHOOL YEAR

Registration Form (https://bit.ly/hvregister-2024-2025)

TRƯỜNG VIỆT NGỮ HƯỚNG VIỆT

LEARN VIETNAMESE

Huong Viet Language School is a private (non-profit and non-religious) Vietnamese language school. We accept students ages 4 and above (exceptions can be made for younger students). There are grade levels from Kindergarten to 6th grade. Classes are held every Saturday from 10am to 12pm at Oakland Unity High School (6038 Brann St, Oakland, CA 94605) during the school year, from August until mid May. We have an open-enrollment policy and will accept students year round. 


HỌC TIẾNG VIỆT

Trường Hướng Việt là trường tư (phi lợi nhuận và phi tôn giáo) nhằm dạy tiếng Việt. Chúng tôi nhận học sinh từ 4 tuổi trở lên (ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ nhận học sinh lứa nhỏ hơn). Trường có các lớp trình độ từ Mẫu giáo đến lớp 6. Các lớp học diễn ra vào thứ 7 mỗi tuần, từ 10AM đến 12PM tại trường Trung Học Phổ Thông

Oakland Unity (6038 Brann St, Oakland, CA 94605) trong năm học chính khoá, từ Tháng 8 đến giữa Tháng 5. Chúng tôi có chính sách nhận dạy học sinh quanh năm. 


2024-2025 SCHOOL YEAR

We will be back to in-person classes as well as remote options for those that can not come to Oakland Below are the options for in-person classes and remote classes. We will start from August 17, 2024 and will end on May 17, 2025.


Option 1: Remote Classes from 9am to 10am PT. 

This option provides remote classes for those that can't come to Oakland (teachers will be in-class teaching remotely). Your child / children will have access to google classroom lessons and assignments and remote class time with teacher on Saturdays for 50 minutes.


Option 2: 10am to 12pm in-person classes at Unity High in Oakland. 

This option is for in-person classes.  School will be open at 9am for students and parents that want to come early; early arrival students can stay in the cafeteria. Vietnamese classes will begin at 10am, with break time from 11am to 11:15am, and will end at 12pm.

THỜI GIAN NĂM HỌC 2024-2025

Chúng tôi sẽ có các lớp học trực tiếp/tại trường cũng như từ xa/online cho những người không thể đến Oakland. Dưới đây là các lựa chọn cho các lớp học trực tiếp và các lớp học từ xa. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 5 năm 2025.


Lựa chọn 1: Các lớp học từ xa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng.

Lựa chọn này cung cấp các lớp học từ xa cho những người không thể đến Oakland (giáo viên sẽ giảng dạy từ xa trong lớp). Con / em của bạn sẽ có quyền truy cập vào các bài học và bài tập trong lớp học trên google và thời gian học từ xa với giáo viên vào các ngày thứ Bảy trong 50 phút.

Lựa chọn 2: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa các lớp học trực tiếp tại trường Unity High ở Oakland. Lựa chọn này dành cho các lớp học trực tiếp. Trường sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng cho học sinh và phụ huynh muốn đến sớm; học sinh đến sớm có thể ở trong nhà ăn/cafeteria. Các lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, với thời gian nghỉ từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 15 phút sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa.

TUITION

Option 1: Remote Classes from 9am to 10am PT. 


1 student = $150

2 students = $240

3 students = $320

4 students = $400

5 students = $480


Option 2: 10am to 12pm in-person classes at Unity High in Oakland. Option to arrive early from 9am to 10am; tutors / mentors available during this time.


1 student = $280

2 students = $480

3 students = $680

4 students = $880

5 students = $1,080

HỌC PHÍ

Lựa chọn 1: Các lớp học từ xa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng.


1 học sinh = $150

2 học sinh = $240

3 học sinh = $320

4 học sinh = $400

5 học sinh = $480


Lựa chọn 2: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa các lớp học trực tiếp tại trường Unity High ở Oakland.  Trường sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng cho học sinh và phụ huynh muốn đến sớm


1 học sinh = $280

2 học sinh = $480

3 học sinh = $680

4 học sinh = $880

5 học sinh = $1,080


ADDITIONAL INFORMATION

CLICK LINK BELOW TO REGISTER FOR 2021-2022 SCHOOL YEAR


Registration Form (http://bit.ly/hvregister-2024-2025)


CLICK LINKS BELOW TO OPEN AND DOWNLOAD

THÔNG TIN THÊM

BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY CHO ĐƠN XIN HỌC NIÊN KHÓA 2021-2022


Đơn Xin Học (http://bit.ly/hvregister-2024-2025)


BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VỀ MÁY