Donate

Volunteer / Donate

Tình Nguyện / Vật Biếu

Since Huong Viet does not have a full time staff and is solely based upon volunteers, we are always in need of new volunteers to be teachers, mentors, tutors, and organizers. Your time and support is greatly needed. Donations can be sent to the Zelle at pay@huongviet.org, address below, or through PayPal link.

Hướng Việt luôn cần nhiều thiện nguyện viên để làm giáo viên, phụ giáo, cố vấn, điều hành. Thời gian và sự giúp đỡ của quý vị là rất cần thiết. Đóng góp có thể được gửi đến địa chỉ dưới đây và PayPal.

Contact Us / Liên Lạc Hướng Việt

Huong Viet Community Center

PO Box 29936

Oakland CA, 94604

info@huongviet.org

510-835-9156