Welcome to Hướng Việt Language School

Chào mừng quý vị đến trường Hướng Việt

Learn Vietnamese / Học Tiếng Việt

Huong Viet Language School is a private (non-profit and non-religious) Vietnamese language school. We accept students ages 4 and above (exceptions can be made for younger students). There are grade levels from Kindergarten to 6th grade. We are moving from Roosevelt Middle School to Oakland Unity High School starting with 2021-2022 school year. Classes are held every Saturday from 9am to 12pm at Oakland Unity High School (6038 Brann St, Oakland, CA 94605) during the school year, from August until mid May. We have an open-enrollment policy and will accept students year round.

Trường Hướng Việt là trường tư (phi lợi nhuận và phi tôn giáo) nhằm dạy tiếng Việt. Chúng tôi nhận học sinh từ 4 tuổi trở lên (ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ nhận học sinh lứa nhỏ hơn). Trường có các lớp trình độ từ Mẫu giáo đến lớp 6. Các lớp học diễn ra vào thứ 7 mỗi tuần, từ 9AM đến 12PM tại trường THCS Oakland Unity (6038 Brann St, Oakland, CA 94605) trong năm học chính khoá, từ Tháng 8 đến giữa Tháng 5. Chúng tôi có chính sách nhận dạy học sinh quanh năm.

When 2021-2022 School Year

We will be back to in-person classes as well as remote options for those that can not come to Oakland Below are the options for in-person classes and remote classes. We will start from August 14, 2021 and will end on May 21, 2022.

Option 1: Remote Classes from 9am to 10am PT. This option provides remote classes for those that can't come to Oakland (teachers will be in-class teaching remotely). Your child / children will have access to google classroom lessons and assignments and remote class time with teacher on Saturdays for 50 minutes.

Option 2: 10am to 12pm in-person classes at Unity High in Oakland. This option is for in-person classes. School will be open at 9am for students and parents that want to come early; early arrival students can stay in the cafeteria and there will be mentors / tutors available for these students during this time. Vietnamese classes will begin at 10am, with break time from 11am to 11:15am, and will end at 12pm.

Thời gian 2021-2022 Năm học

Chúng tôi sẽ có các lớp học trực tiếp/tại trường cũng như từ xa/online cho những người không thể đến Oakland. Dưới đây là các lựa chọn cho các lớp học trực tiếp và các lớp học từ xa. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2022.

Lựa chọn 1: Các lớp học từ xa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng theo giờ PT. Lựa chọn này cung cấp các lớp học từ xa cho những người không thể đến Oakland (giáo viên sẽ giảng dạy từ xa trong lớp). Con / em của bạn sẽ có quyền truy cập vào các bài học và bài tập trong lớp học trên google và thời gian học từ xa với giáo viên vào các ngày thứ Bảy trong 50 phút.

Lựa chọn 2: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa các lớp học trực tiếp tại trường Unity High ở Oakland. Lựa chọn này dành cho các lớp học trực tiếp. Trường sẽ mở cửa lúc 9 giờ sáng cho học sinh và phụ huynh muốn đến sớm; học sinh đến sớm có thể ở trong nhà ăn/cafeteria và sẽ có người dạy kèm / trợ giảng giúp bài vở cho những học sinh trong thời gian này. Các lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, với thời gian nghỉ từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 15 phút sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa.

Tuition / Học Phí

Option 1: Remote Classes from 9am to 10am PT.

1 Student / Em học sinh = $120

2 Students / Em học sinh = $200

3 Students / Em học sinh = $280

4 Students / Em học sinh = $360

5 Students / Em học sinh = $440

Option 2: 10am to 12pm in-person classes at Unity High in Oakland. Can arrive to school early from 9am to 10am; tutors / mentors available during this time.

1 Student / Em học sinh = $250

2 Students / Em học sinh = $450

3 Students / Em học sinh = $650

4 Students / Em học sinh = $850

5 Students / Em học sinh = $1050

Click link below to register for 2021-2022 School year

Bấm vào link dưới đây CHO ĐƠN XIN HỌC NIÊN KHÓA 2021-2022

Registration Form / Đơn Xin Học (http://bit.ly/hv-register-2021)

Contacts / Liên hệ

Yên Lê: 510-835-9156

info@huongviet.org

Information for download. Click links below to open/save.

Bấm vào link dưới đây để tải thông tin đăng ký về máy


Volunteer / Donate

Tình Nguyện / Vật Biếu

Since Huong Viet does not have a full time staff and is solely based upon volunteers, we are always in need of new volunteers to be teachers, mentors, tutors, and organizers. Your time and support is greatly needed. Donations can be sent to the address below or through PayPal link.

Hướng Việt luôn cần nhiều thiện nguyện viên để làm giáo viên, phụ giáo, cố vấn, điều hành. Thời gian và sự giúp đỡ của quý vị là rất cần thiết. Đóng góp có thể được gửi đến địa chỉ dưới đây và PayPal.

Contact Us / Liên Lạc Hướng Việt

Huong Viet Community Center

PO Box 29936

Oakland CA, 94604

info@huongviet.org

510-835-9156