Welcome to Hướng Việt Language School

Chào mừng quý vị đến trường Hướng Việt

Huong Viet Language School is closed due to concerns over Covid-19.

we will only have remote learning starting in SEPTEMBER for 2020-2021 School-Year.

Learn Vietnamese / Học Tiếng Việt

Huong Viet Language School is a private (non-profit and non-religious) Vietnamese language school. We accept students ages 4 and above (exceptions can be made for younger students). There are grade levels from Kindergarten to 6th grade. Classes are held every Saturday from 9am to 12pm at Roosevelt Middle School (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) during the school year, from August until mid May. We have an open-enrollment policy and will accept students year round.

Trường Hướng Việt là trường tư (phi lợi nhuận và phi tôn giáo) nhằm dạy tiếng Việt. Chúng tôi nhận học sinh từ 4 tuổi trở lên (ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ nhận học sinh lứa nhỏ hơn). Trường có các lớp trình độ từ Mẫu giáo đến lớp 6. Các lớp học diễn ra vào thứ 7 mỗi tuần, từ 9AM đến 12PM tại trường THCS Roosevelt (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) trong năm học chính khoá, từ Tháng 8 đến giữa Tháng 5. Chúng tôi có chính sách nhận dạy học sinh quanh năm.

When 2020-2021 School Year

Due to Covid-19 concerns, for 2020-2021 School year, only remote learning is available. We will start from September 12, 2020 and will end on May 22, 2021.

Your child / children will have access to google classroom lessons and assignments and remote class time with teacher on Saturdays for 50 minutes.

Thời gian 2020-2021 Năm học

Trong năm học 2020-2021 phương pháp học từ xa/qua mạng/online là sự lựa chọn duy nhất của trường Hướng Việt. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2020 và sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Con em của quý vị sẽ có thể truy cập vào các bài học và bài tập trên lớp của google và thời gian học từ xa/online/qua mạng với giáo viên vào Thứ Bảy trong 50 phút.

Tuition / Học Phí

1 Student / Em học sinh = $100

2 Students / Em học sinh = $180

3 Students / Em học sinh = $260

4 Students / Em học sinh = $340

5 Students / Em học sinh = $420

Click link below to register for 2020-2021 School year

Bấm vào link dưới đây CHO ĐƠN XIN HỌC NIÊN KHÓA 2020-2021

Contacts / Liên hệ

Yên Lê: 510-759-2236

info@huongviet.org

Information for download. Click links below to open/save.

Bấm vào link dưới đây để tải thông tin đăng ký về máy


Volunteer / Donate

Tình Nguyện / Vật Biếu

Since Huong Viet does not have a full time staff and is solely based upon volunteers, we are always in need of new volunteers to be teachers, mentors, tutors, and organizers. Your time and support is greatly needed. Donations can be sent to the address below or through PayPal link.

Hướng Việt luôn cần nhiều thiện nguyện viên để làm giáo viên, phụ giáo, cố vấn, điều hành. Thời gian và sự giúp đỡ của quý vị là rất cần thiết. Đóng góp có thể được gửi đến địa chỉ dưới đây và PayPal.

Contact Us / Liên Lạc Hướng Việt

Huong Viet Community Center

PO Box 29936

Oakland CA, 94604

info@huongviet.org

510-835-9156