Welcome to Hướng Việt Language School

Chào mừng quý vị đến trường Hướng Việt

Huong Viet Language School is closed due to concerns over Covid-19.

we will re-open IN AUGUST for 2020-2021 School-Year.

Learn Vietnamese / Học Tiếng Việt

Huong Viet Language School is a private (non-profit and non-religious) Vietnamese language school. We accept students ages 4 and above (exceptions can be made for younger students). There are grade levels from Kindergarten to 6th grade. Classes are held every Saturday from 9am to 12pm at Roosevelt Middle School (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) during the school year, from August until mid May. We have an open-enrollment policy and will accept students year round.

Trường Hướng Việt là trường tư (phi lợi nhuận và phi tôn giáo) nhằm dạy tiếng Việt. Chúng tôi nhận học sinh từ 4 tuổi trở lên (ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ nhận học sinh lứa nhỏ hơn). Trường có các lớp trình độ từ Mẫu giáo đến lớp 6. Các lớp học diễn ra vào thứ 7 mỗi tuần, từ 9AM đến 12PM tại trường THCS Roosevelt (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) trong năm học chính khoá, từ Tháng 8 đến giữa Tháng 5. Chúng tôi có chính sách nhận dạy học sinh quanh năm.

When

School year is from August to May.

Classes are held Saturdays from 9am to 12pm.

Thời gian

Năm học bắt đầu từ Tháng 8 và kết thúc vào Tháng 5.

Lớp học diễn ra vào thứ 7 hàng tuần từ 9AM đến 12PM.

Location / Địa chỉ

Roosevelt Middle School

1926 E. 19th Street

Oakland, CA 94606

https://goo.gl/maps/fjs7A

Contacts / Liên hệ

Danh Nguyễn: 510-508-0047

Yên Lê: 510-759-2236

info@huongviet.org

2019-2020 School Year

Trường Hướng Việt sẽ khai giảng niên khóa 2019-2020 vào ngày 17 tháng 8 năm 2019 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Roosevelt Middle School.

New school year 2019-2020 will begin on August 17, 2019 at Roosevelt Middle School from 9am to 12pm. Come 1st day to register. Continuing registration after 1st day.

Information for download. Click links below to open/save.

Bấm vào link dưới đây để tải thông tin đăng ký về máy

Volunteer / Donate

Tình Nguyện / Vật Biếu

Since Huong Viet does not have a full time staff and is solely based upon volunteers, we are always in need of new volunteers to be teachers, mentors, tutors, and organizers. Your time and support is greatly needed. Donations can be sent to the address below or through PayPal link.

Hướng Việt luôn cần nhiều thiện nguyện viên để làm giáo viên, phụ giáo, cố vấn, điều hành. Thời gian và sự giúp đỡ của quý vị là rất cần thiết. Đóng góp có thể được gửi đến địa chỉ dưới đây và PayPal.

Contact Us / Liên Lạc Hướng Việt

Huong Viet Community Center

PO Box 29936

Oakland CA, 94604

info@huongviet.org

510-835-9156