Welcome to Huong Viet Language School
Chào mừng quý vị đến trường Hướng Việt

Learn Vietnamese! Huong Viet Language School is a private (non-profit and non-religious) Vietnamese language school. We accept students ages 5 and above (exceptions can be made for younger students). There are grade levels from Kindergarten to 6th grade. Classes are held every Saturday from 9am to 12pm at Roosevelt Middle School (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) during the school year, from September until mid June. We have an open-enrollment policy and will accept students year round. 

Học Tiếng Việt! Trường Hướng Việt là trường tư (phi lợi nhuận và phi tôn giáo) nhằm dạy tiếng Việt. Chúng tôi nhận học sinh từ 5 tuổi trở lên (ngoại trừ một số trường hợp chúng tôi sẽ nhận học sinh lứa nhỏ hơn). Trường có các lớp trình độ từ Mẫu giáo đến lớp 6. Các lớp học diễn ra vào thứ 7 mỗi tuần, từ 9AM đến 12PM tại trường THCS Roosevelt (1926 E. 19th Street Oakland, CA 94606) trong năm học chính khoá, từ Tháng 9 đến giữa Tháng 6. Chúng tôi có chính sách nhận dạy học sinh quanh năm. 

When:
School year is from September to June.
Classes are held Saturdays from 9am to 12pm.

Thời gian:
Năm học bắt đầu từ Tháng 9 và kết thúc vào Tháng 6.
Lớp học diễn ra vào thứ 7 hàng tuần từ 9AM đến 12PM.

Location / Địa chỉ
Roosevelt Middle School
1926 E. 19th Street
Oakland, CA 94606

Contacts / Liên hệ
Danh Nguyễn: 510-508-0047
Yên Lê: 510-759-2236
info@huongviet.org

2018-2019 School Year
Trường Hướng Việt sẽ khai giảng niên khóa 2018-2019 vào ngày 18 tháng 8 năm 2018 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Roosevelt Middle School.
New school year 2018-2019 will begin on August 18, 2018 at Roosevelt Middle School from 9am to 12pm. Come 1st day to register. Continuing registration after 1st day.

Information for download. Click links below to open/save.
Bấm vào link dưới đây để tải thông tin đăng ký về máy