Our Mission / Phương Châm
The mission of the Huong Viet Community Center is to promote, advance, and support the development of the Vietnamese American Community and families through educational, social, and cultural programs. Huong Viet seeks to advocate and encourage the active participation and full integration of Vietnamese Americans into the East Bay Community.

Mục đich của trung tâm Hướng Việt là dạy dỗ khuyến khích con em và ủng hộ sự phát triển của cộng đồng Việt Mỹ và gia đình qua các chương trình giáo dục, xã hội và văn hóa. Chủ trương của Hướng Việt là khuyến khích sự tham gia tích cực để hòa nhập nguờ Mỹ gốc Việt vào cộng đồng vùng Đông Vịnh.

Volunteer! Donate! / Tình Nguyện! Vật Biếu!
Since Huong Viet does not have a full time staff and is solely based upon volunteers, we are always in need of new volunteers to be teachers, mentors, tutors, and organizers. Your time and support is greatly needed. Donations can be sent to the address below or through PayPal link.

Hướng Việt luôn cần nhiều thiện nguyện viên để làm giáo viên, phụ giáo, cố vấn, điều hành. Thời gian và sự giúp đỡ của quý vị là rt cần thiết. Đóng góp có thể được gửi đến địa chỉ dưới đây và PayPal.

Lets Talk About Mental Health / Hãy Nói về Sức Khỏe Tâm Thần


Contact Us / Liên Lạc Hướng Việt
Huong Viet Community Center
PO Box 29936
Oakland CA, 94604
info@huongviet.org
510-835-9156